Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1. Opdrachtnemer: LIFEcentrum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer:
73320188, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot
het verrichten van diensten.
3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer
aanbiedt.
4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de
opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen
rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever
is verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het
aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan
de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven
exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand
door aanbod en aanvaarding.
2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de
opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door
opdrachtnemer gestuurde offerte.
3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de
door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening
door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar
beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap.
6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van
door haar ingeschakelde derden.
7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te
worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de
opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die
nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen
van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de
opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.
2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben
ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door
de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen
termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij
onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke
rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten
om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van
haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging
van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.
4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden
is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de
opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie,
coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of
cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren,
in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een coachtraject,
workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever
verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te
voldoen.
3. Opdrachtgever is bij annulering van een in company trainingsopdracht de volgende
kosten verschuldigd: Bij annulering van een training
a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag
d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.
4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training
de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden
van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q.
verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te
verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer
gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
6. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de
nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder
begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever,
na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na
verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
7. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is
een feit als opdrachtnemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van
annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip
van ontvangen van de annuleringsmail.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad.
2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een
verstrekte opdracht.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar
ondergeschikten.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de
opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van
de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer
in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8: Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de
opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan
gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de
overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de
opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken,
zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de
opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer
worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na
levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde
dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.

Artikel 11 – slotbepaling

1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing.
3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of
eigenaar verandert.

Privacyreglement

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie
bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen
dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert
de opdrachtnemer een privacyreglement.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De
opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in
overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel
bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens
waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee
opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de
opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om
verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en
draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in
noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te
raken, kan hiervan worden afgeweken.
2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt
nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde
derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het
uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches
Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64219887.